Συνθήκες Λήψης Δειγμάτων

Έλεγχος Βιοχημικών Μεταβολιτών στο Πλάσμα

ΑΝΑΛΥΣΗΛΗΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΜΙΝΟΞΕΑ2.5ml σε ηπαρινισμένη σύριγγα. Μεταφορά σε γυάλινο σωληνάριο φυγοκέντρησης. Φυγοκέντρηση (3000rpm για 10 min), συλλογή υπερκειμένου, συντήρηση σε -20ο C
ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ / ΑΚΥΛΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (Ω3/Ω6)2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΛΥΣΟΥ / ΦΥΤΑΝΙΚΟ ΠΡΙΣΤΑΝΙΚΟ ΟΞΥ2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ /ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΚΡΕΑΤΙΝΗ – ΓΟΥΑΝΙΔΙΚΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ2.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΒΙΟΤΙΝΙΔΑΣΗ (ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ Β62.5ml σε Γενική Αίματος. Φυγοκέντρηση εντός 20min, λήψη υπερκειμένου, συντήρηση -20ο C
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ / ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟΠαραλαβή ειδικών φιαλιδίων από την NEOLAB. 0.5ml Ολικό αίμα από ηπαρινισμένη σύριγγα στο ειδικό σωληνάριο. Φυγοκέντρηση (3000rpm για 10 min), συλλογή υπερκειμένου, συντήρηση σε -20ο C
ΚΕΤΟΝΕΣ (3 ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ / ΑΚΕΤΟΟΞΙΚΟ)Παραλαβή ειδικών φιαλιδίων από την NEOLAB. 0.5ml Ολικό αίμα από ηπαρινισμένη σύριγγα στο ειδικό σωληνάριο. Φυγοκέντρηση (3000rpm για 10 min), συλλογή υπερκειμένου, συντήρηση σε -20ο C
ΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ (ΚΑΡΤΑ GUTHRIE) 3-4 Σταγόνες ολικού αίματος σε κάρτα Guthrie. Αφού στεγνώσουν (1h περίπου σε φυσικό περιβάλλον), συντήρηση της κάρτας 2-8ο C (συντήρηση ψυγείου)

Έλεγχος Βιοχημικών Μεταβολιτών στα Ούρα

ΑΝΑΛΥΣΗΛΗΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΜΙΝΟΞΕΑ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C
ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ / ΑΚΥΛΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΟΥΡΩΝ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C
ΠΟΥΡΙΝΕΣ – ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C
ΣΟΥΛΦΟΚΥΣΤΕΪΝΗ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C
ΚΡΕΑΤΙΝΗ – ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Συλλογή 5-10ml ούρων (κατά προτίμηση πρώτα πρωινά), συντήρηση -20ο C

Έλεγχος Βιοχημικών Μεταβολιτών στο Ε.Ν.Υ.

ΑΝΑΛΥΣΗΛΗΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΜΙΝΟΞΕΑ0.5ml σε απλό σωληνάριο και άμεση συντήρηση σε -20ο C
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ / ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ0.5ml σε απλό σωληνάριο και άμεση συντήρηση σε -20ο C
ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ (3 OMD, SHTYP, HVA, SHIAA)Συνεννόηση με το εργαστήριο
ΠΤΕΡΙΝΕΣ (NEOPTERIN, BIOPTERIN)Συνεννόηση με το εργαστήριο
5 METHYL (5 MTHF TETRA HYDROFOLATE)Συνεννόηση με το εργαστήριο
B 6Συνεννόηση με το εργαστήριο