Δείτε τις εξετάσεις μας

Αμινοξέα

Σκοπός

Η ανάλυση των Αμινοξέων στο Ε.Ν.Υ, είναι χρήσιμη για την διερεύνηση ασθενών ύποπτων για Μεταβολικά νοσήματα.

Κλινική χρησιμότητα στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ανάλυση των Αμινοξέων στο Ε.Ν.Υ. είναι χρήσιμη για την διάγνωση ομάδας διαταραχών του μεταβολισμού των Αμινοξέων όπως είναι η μή κετοτική Υπεργλυκιναιμία και οι διαταραχές βιοσύνθεσης της Σερίνης.

Ενδείξεις ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πιέσεως- Δίδυμη Φασματομετρία Μάζας (UPLC-Tandem MS).

Προετοιμασία του ασθενούς- Δειγματοληψία

Διατήρηση των δειγμάτων στην κατάψυξη μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Αμινοξέων ανά μεταβολίτη (μmol/lit).

    
ΤΑΥΡΙΝΗ2.7-16.2
ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ0-5.8
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ0-8.0
ΘΡΕΟΝΙΝΗ10.8-74.9
ΣΕΡΙΝΗ18.0-73.0
ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ0-23.6
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ0-15
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ230.7-637.4
ΠΡΟΛΙΝΗ0-8.0
ΓΛΥΚΙΝΗ3.1-21.0
ΑΛΑΝΙΝΗ12.5-47.3
ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ0-5.6
ΣΕΡΙΝΗ18.0-73.0
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ0.4-9.4
ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΗ1-11
ΛΕΥΚΙΝΗ3.4-25.9
ΤΥΡΟΣΙΝΗ5.4-23.7
ΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗ6.9—25.1
ΟΡΝΙΘΙΝΗ1.6-12
ΛΥΣΙΝΗ7.8-40.8
ΙΣΤΙΔΙΝΗ5.0-24.0
ΒΑΛΛΙΝΗ7.0-37.1
ΑΡΓΙΝΙΝΗ5.9-30.6

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω Διεργαστηριακά προγράμματα  Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων-Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των Αμινοξέων στα ούρα, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Slocum RH, Cummings JG: Amino Acid analysis of physiological specimens. In Techniques in Diagnostic Human Biochemical Genetics . Edited by FA Hommes. New York, Willey-Liss,1991, pp 87-126.
  2. M. Pasquali, N Longo :Amino Acids. In Physicians Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. Edited by N. Blau, M. Duran et all. Springer-Verlag, 2014
  3. M. Casado et all Metabolomics (2018) 14:76