Δείτε τις εξετάσεις μας

Βιογενείς Αμίνες - Νευροδιαβιβαστές

Σκοπός

Οι γενετικές μεταλλαγές του μεταβολισμού των Νευροδιαβιβαστών αποτελούν μία ομάδα παιδιατρικών νοσημάτων με αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα. Η αναγνώριση των νοσημάτων αυτών απαιτεί υψηλή Κλινική εξειδίκευση και στοχευμένη Βιοχημική ανάλυση. Η  έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική και η θεραπεία που απαιτείται εξειδικευμένη.  

Απαραίτητο βήμα στη διάγνωση είναι  η ανάλυση των:

Οι διαταραχές των Νευροδιαβιβαστών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κλινικά χαρακτηριστικά:

Αρχή της μεθόδου

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι εξειδικευμένες, ευαίσθητες και επιτρέπουν την ταχεία ανάλυση του δείγματος, με επαναληψιμότητα και με ελάχιστη προετοιμασία. Ο προσδιορισμός των ΒΑ πραγματοποιείται με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής πιέσεως (HPLC) και Ηλεκτροχημική ανίχνευση (ESAIII, Coulochem) και των Πτερινών (Neopterin, Biopterin)  με HPLC και φθορισμομετρική ανίχνευση.

Δειγματοληψία

Απαιτείται αυστηρό πρωτόκολλο δειγματοληψίας και αποθήκευσης των δειγμάτων του ΕΝΥ.

1. Στις πρώτες 5-10 σταγόνες της παρακέντησης γίνονται οι αναλύσεις ρουτίνας (αριθμός κυττάρων κλπ).

2. Οι επόμενες 10 σταγόνες (0.5-1.0 ml,  μπουκαλάκι 2) συλλέγονται για την ανάλυση των ΒΑ και επίσης οι επόμενες 10 σταγόνες (0.5-1.0 ml,  μπουκαλάκι 3) για την ανάλυση των Πτερινών.

3. Σε περίπτωση που κάποιο δείγμα είναι αιμολυμένο, πριν καταψυχθεί φυγοκεντρείται για να απομακρυνθούν τα ερυθρά.

4. Τα δείγματα είναι ευαίσθητα στο φως, γι’ αυτό καλύπτονται με αλουμινόχαρτο και καταψύχονται άμεσα (-20οC έως -80 οC) μέχρι την αποστολή στο εργαστήριο.

Για την ανάλυση των Πτερινών στα ούρα απαιτούνται τουλάχιστον 5 ml ούρα, τα οποία καταψύχονται άμεσα αφού καλυφθούν με αλουμινόχαρτο. 

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς: Οι τιμές των ΒΑ και των πτερινών εξαρτώνται από την ηλικία. Οι φυσιολογικές τιμές των ΒΑ είναι μεγαλύτερες στα παιδιά έως 3 μηνών και σταδιακά ελαττώνονται καθώς αυξάνεται η ηλικία, ώσπου σταθεροποιούνται κάπως μετά την ηλικία περίπου των πέντε χρόνων.  

Ποιοτικός έλεγχος

Επεξήγηση αποτελεσμάτων –Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναΙ απαραίτητη η συμπλήρωση ιστορικού το οποίο περιλαμβάνει: Συμπτώματα, φαρμακευτική αγωγή. Η ορθή λήψη του δείγματος είναι απαραίτητη για την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων. Κάποια φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των ΒΑ στο ΕΝΥ. Συνιστάται αποχή από την φαρμακευτική αγωγή για τουλάχιστον 1-4 εβδομάδες πριν την ΟΣΝ.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις. 

Διαταραχή Διαγνωστικοί Μεταβολίτες στο ΕΝΥ
   
BA (enzyme deficiency)Tyrosine Hydroxylase deficiency↓HVA/3OMD,  NV 5-HIAA, ↓ratio HVA/5-HIAA
 Aromatic Aminoacid Decarboxylase deficiency (AADC)↓HVA/ 5-HIAA, ↑3OMD/5OHTrp, ↓AADC activity
 Dopamine Transporter deficiency (DTDS)↑HVA,  NV 5-HIAA, ↑ratio HVA/5-HIAA
 Selective Serotonin deficiency↓ 5-HIAA
   
ΠΤΕΡΙΝΩΝ (BH4 deficiency)Autosomal dominant GTPCH deficiency↓biopterin/neopterin/HVA ±5-HIAA & Phe NV
 Autosomal recessive GTPCH deficiency↓biopterin/neopterin/HVA/5-HIAA & Phe ↑
 SR deficiency↑biopterin/SR, ↓HVA/5-HIAA, NV neopterin& Phe NV
 PTPS deficiency↑neopterin, ↓biopterin/HVA/5-HIAA & Phe ↑
 DHPR deficiency↑biopterin/SR, ↓HVA/5-HIAA/folate, NV neopterin& Phe↑
 PCD deficiency↑neopterin, NV biopterin
   
B6Pyridoxal-phosphate-dependent epilepsy (PLP-DE)↓HVA/ 5-HIAA, ↑3OMD, NV AADC activity
 Pyridoxine-dependent epilepsy (P-DE)↓HVA/ 5-HIAA, ↑3OMD, NV AADC activity
5-MTHFCerebral folate deficiency (CFD)↓5MTHF
   

Εικόνα 1. Χρωματογράφημα HPLC με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή των βιογενών αμινών (homovanillicHVA, 5-hydroxyindoloacetic-5HIAA, 3-omethyldopa-3OMD, 5-hydroxytryptophan-5OHTrp) σε δείγματα ΕΝΥ από α) φυσιολογικό ασθενή, β) ασθενή με AADC, γ) ασθενή με Dopamine Transporter Defect σε δείγματα διεργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου ERNDIM.

Εικόνα 2. Χρωματογράφημα HPLC με φθορισμομετρικό ανιχνευτή των πτερινών (neopterin, biopterin) σε δείγμα ούρων.

Βιβλιογραφία

  1. Ormazabal A., et al., 2005. HPLC with electrochemical and fluorescence detection procedures for the diagnosis of inborn errors of biogenic amines and pterins, J. Neuroscience Methods, 142, 153-158.
  2. Kurian M.A. et al., 2011. The monoamine neurotransmitter disorders: an expanding range of neurological syndromes, Lancet Neurology, 10, 721-733.
  3. Burlina A.B., et al., 2017. The utility of CSF for the diagnosis of primary and secondary monoamine neurotransmitter deficiencies, eJIFCO, 28, 064-076.