Δείτε τις εξετάσεις μας

Ακυλκαρνιτίνες

Σκοπός

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη για την διερεύνηση των διαταραχών της β-οξείδωσης των Λιπαρών οξέων και πολλών Οργανικών Οξυουριών. Περισσότερες από 20 διαταραχές του Μεταβολισμού μπορούν να ανιχνευθούν με την χρήση της. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται επίσης για την εκτίμηση της θεραπείας των ασθενών που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα, κατά την διάρκεια της παρακολούθησης τους.

Σε συνδυασμό επίσης με την μέτρηση Αμινοξέων στην ίδια κάρτα, αποτελεί εναν αδρό μεταβολικό έλεγχο διαταραχών Αμινοξέων, β-οξείδωσης Λιπαρών οξέων και Οργανικών Οξυουριών

Ενδείξεις ελέγχου

Συμπτώματα από το ΚΝΣ (σπασμοί, υποτονία, λήθαργος, κώμα), κυρίως αν συνδυάζονται με

Αρχή της μεθόδου

Οι ακυλο καρνιτίνες μετρούνται στο πλάσμα ή τον ορό με δίδυμη Φασματομετρία Μάζας (ESI- MS/MS). Σε καθωρισμένη ποσότητα ολικού αίματος προστίθεται μείγμα 8 εσωτερικών προτύπων Καρνιτινών  που περιέχονται σε Ακετονιτρίλιο (καταβύθιση των πρωτεινών). Μετά από ανάδευση 30 λεπτών και εκχύληση απο την κάρτα Guthrie, το ολικό αίμα φέρεται  μέχρι ξηρού και οι μετρούμενες Καρνιτίνες υφίστανται χημική τροποποίηση με χρήση Υδροχλωριομένης Βουτανόλης. Οι παραγόμενοι βουτυλ εστέρες των Καρνιτινών αναλύονται με μέθοδο Δίδυμης Φασματομετρίας Μάζας. Οι συγκεντρώσεις των ανιχνευόμενων Ακυλο καρνιτινών υπολογίζονται με σύγκριση της έντασης των  ιοντικών μαζών των μεταβολιτών με τις αντίστοιχες εντάσεις του πλησιέστερου όσον αφορά την Μοριακή Μάζα εσωτερικού προτύπου.

Προετοιμασία του ασθενούς-Δειγματοληψία

Η αιμοληψία πραγματοποιείται  πρίν από την σίτιση του εξεταζόμενου (συνθήκες νηστείας). Σε κάρτα Guthrie αποτίθενται 3-4 σταγόνες ολικού αίματος.Η κάρτα παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου για 2-3 ώρες και στην συνέχεια φυλάσσεται στην συντήρηση ψυγείου μέχρι την αποστολή στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Ελεύθερης και ακυλο καρνιτινών ανά μεταβολίτη( μmol/lit) και κατά ηλικία.

   0-14 ημέρες15-55 ημέρες2-18 μήνες19-59  μήνες5-10 έτη11-17 έτηενήλικες
FC14-66.927.4-34.533.3-4334.1-39.734.8-39.832.2-3931.2-37.4
C215.5-65.816.1-21.318.8-2616.1-20.214.8-18.515.7-20.715.5-20
C30.68-6.711.4-2.11.9-31.9-2.51.6-2.11.7-2.42-2.6
C40.22-1.480.43-0.590.50-0.710.52-0.640.49-0.60.45-0.60.58-0.72
C50.04-0.540.18-0.250.17-0.250.17-0.220.16-0.210.15-0.210.21-0.26
C3DC0.0-0.220.04-0.070.05-0.080.05-0.070.05-0.070.04-0.070.04-0.06
C4DC0.05-0.590.18-0.290.47-0.630.42-0.510.47-0.550.44-0.550.35-0.44
C5DC0.0-0.210.05-0.080.05-0.090.05-0.070.06-0.090.06-0.090.04-0.07
C4OH0.02-0.670.1-0.150.15-0.220.11-0.160.1-0.140.07-0.120.11-0.16
C5OH0.05-0.600.16-0.290.21-0.380.3-0.40.36-0.440.32-0.440.41-0.51
C60.05-0.440.15-0.210.13-0.20.14-0.180.15-0.190.13-0.190.16-0.21
C80.02-0.350.07-0.120.1-0.160.1-0.140.12-0.150.1-0.140.07-0.11
C100.0-0.470.1-0.180.11-0.210.15-0.210.15-0.20.14-0.210.08-0.15
C120.04-0.470.09-0.130.07-0.130.08-0.110.09-0.120.06-0.100.07-0.11
C6DC0.0-0.130.03-0.050.03-0.050.02-0.040.04-0.050.03-0.040.03-0.04
C10:10.02-0.300.09-0.140.1-0.170.12-0.160.15-0.180.11-0.160.09-0.14
C140.1-0.810.12-0.190.1-0.20.13-0.190.14-0.190.11-0.170.15-0.21
C161.13-9.270.67-1.330.95-1.861.17-1.71.12-1.581.04-1.671.26-1.84
C14:10.02-0.390.06-0.090.06-0.10.07-0.10.08-0.110.07-0.10.07-0.1
C14:20.0-0.110.03-0.040.04-0.060.03-0.040.04-0.050.03-0.050.03-0.04
C18:10.77-4.230.79-1.181.27-1.81.32-1.631.33-1.61.42-1.81.39-1.72
C18:20.06-1.520.2-0.320.33-0.490.31-0.400.31-0.390.39-0.500.36-0.46
C16OH0.0-0.130.01-0.030.03-0.050.03-0.040.03-0.050.03-0.050.03-0.05
C18OH0.0-0.090.01-0.020.01-0.030.01-0.020.01-0.020.01-0.020.01-0.02
C18:1OH0.0-0.110.01-0.020.02-0.040.02-0.030.02-0.030.02-0.030.03-0.04

Συντμήσεις: FC Free Carnitine, C2 acylcarnitine, C3 propionylcarnitine, C4 butyrylcarnitine, C5 isovalerylcarnitine, C8 octanoylcarnitine, C14 myristoylcarnitine, C16 palmitoylcarnitine, C3:DC malonylcarnitine, C4OH hydroxybutyrylcarnitine, C5DC glutarylcarnitine, C4DC methylmalonylcarnitine, C5OH hydroxyisovalerylcarnitine, C10:1 decenoylcarnitine, C6 hexanoylcarnitine, C6DC methylglutarylcarnitine, C12 dodecanoylcarnitine, C14:1 tetradecenoylcarnitine, C18OH hydroxyoctadecanoylcarnitine, C18:1 octadecenoylcarnitine, C18:1 OH hydroxyoleylcarnitine, C18:2 octadecadienoylcarnitine, C14:2 tetradecadienoylcarnitine, C16OH hydroxypalmitoylcarnitine

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή :

Συμμετέχει στα παρακάτω  Διεργαστηριακά προγράμματα  Ποιοτικού ελέγχου του European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM):

Επεξήγηση αποτελεσμάτων-Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των ακυλο καρνιτινών στο πλάσμα, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Η επεξήγηση βασίζεται περισσότερο στην ανάλυση ενός προφίλ (pattern recognition) παρά σε μεμονωμένες τιμές Μεταβολιτών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να υπάρξουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στην ανάλυση του προφίλ των ακυλοκαρνιτινών:

Δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Millington DS, Norwood DL et all: Application of fast atom bombardment with tandem mass spectrometry and liquid chromatography/ mass spectrometry to the analysis of acylcarnitines in human urine, blood and tissue. Annal Biochem. 1989; 180: 331-339
  2. Naylor EW, Chace DH : Automated tandem mass spectrometry for mass newborn screening for disorders in fatty acid, organic acid, and amino acid metabolism. J. Child Neurol. 1999; 14:S4-S8