Δείτε τις εξετάσεις μας

Ηλεκτρυλοακετόνη

Σκοπός

Τα αυξημένα επίπεδα ηλεκτρικής ακετόνης στον ορό και στα ούρα είναι διαγνωστικά για τυροσιναιμία τύπου Ι.

Τα επίπεδα τυροσίνης στο πλάσμα είναι συνήθως αυξημένα κατά τη διάγνωση, αλλά αυτό είναι ένα μη ειδικό εύρημα και εξαρτάται από τη διαιτητική πρόσληψη.

Τα επίπεδα άλλων αμινοξέων στο πλάσμα, ιδιαίτερα της μεθειονίνης, μπορεί επίσης να είναι αυξημένα σε ασθενείς με ηπατική βλάβη.

Η διάγνωση καθορίζεται συνήθως με την ευρεση αυξημένων επιπέδων ηλεκτρικής ακετόνης στα ούρα ή στο αίμα. Ο ανιχνευτικός έλεγχος νεογνών για υπερτυροσιναιμία χρησιμοποιώντας μόνο τυροσίνη ανιχνεύει μόνο ένα κλάσμα των ασθενών με τυροσιναιμία τύπου Ι.

Κλινική χρησιμότητα στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ενδείξεις ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Ο ποσοτικός προσδιορισμός ηλεκτρικής ακετόνης στα ούρα, πραγματοποιείται με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πιέσεως (HPLC) και Δίδυμη φασματομετρία Μάζης (Tandem MS).

Προετοιμασία του ασθενούς – Δειγματοληψία

Συλλογή 5 ml τοποθετείται σε απλό σωληνάριο και τοποθετείται αμέσως σε βαθειά κατάψυξη (-20ο C / -80o C)  μέχρι την αποστολή του στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές ηλεκτρικής ακετόνης (mmol/mol Κρεατινίνης) και κατά ηλικία.

Ηλικία Φυσιολογικές Τιμές
νεογνά< 0.1
1-12 έτη< 0.1
> 12 έτη<0.1

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism (ERNDIM) γιά την ανάλυση μεταβολιτών στα ούρα.

Επεξήγηση αποτελεσμάτων – Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. E.Holme. et al  . :Tyrosine Metabolism

p. 23  In Physicians Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. Edited by N. Blau, M. Duran et all. Springer-Verlag, 2014