Δείτε τις εξετάσεις μας

Πιπεκολικό Οξύ

Σκοπός

Το Πιπεκολικό Οξύ (PA) είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν του μεταβολισμού της Λυσίνης που οξειδώνεται στα υπεροξυσώματα από το ένζυμο L-pipecolate oxidase.

Στις διαταραχές της Βιογένεσης των Υπεροξυσωμάτων, η απώλεια της δραστικότητας του συγκεκριμένου ενζύμου οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων του Πιπεκολικού οξέος.

Αυξημένες τιμές PA εμφανίζονται επίσης στην a-Aminoadipic Semialdehyde Dehydrogenase Deficiency (Pyridoxine dependent epilepsy) και την Υπερλυσιναιμία τύπου 1 και 2, καθώς και σε διαταραχές του μεταβολισμού της Προλίνης.

Κλινική χρησιμότητα

Ενδείξεις ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πιέσεως- Δίδυμη Φασματομετρία Μάζης(UPLC-Tandem MS).

Προετοιμασία του ασθενούς-Δειγματοληψία

Διατήρηση των δειγμάτων στην κατάψυξη μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Πιπεκολικου Οξέος στα ούρα (nmol/mol Κρεατινίνης) και κατά ηλικία.

   0-1μήναςμήνες3-12 μήνες>12 μήνες
Pipecolic Acid0-19.80-13.90-7.30-1

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω Διεργαστηριακά προγράμματα Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων-Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των Πουρινών Πυριμιδινών, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. B. Plecko et all Vitamin B6 –Dependent and Responsive Disorders p. 179 in
  2. Physician Guide to the Diagnosis, Treatment and Follow-Up of Inherited Metabolic Diseases. Springer 2014