Δείτε τις εξετάσεις μας

Πουρίνες Πυριμιδίνες

Σκοπός

Οι Πουρίνες (Αδενίνη, Γουανίνη, Ξανθίνη, Υποξανθίνη) και οι Πυριμιδίνες (Ουρακίλη, Θυμίνη, Κυτοσίνη Οροτικό οξύ), υπεισέρχονται στο σύνολο των βιολογικών αντιδράσεων. Χρησιμεύουν στην αποθήκευση την μεταγραφή και μετάφραση της γενετικής πληροφορίας (RNA, DNA).

Προέρχονται κυρίως από ενδογενή σύνθεση και λιγότερο από τη διατροφή.

Κλινική χρησιμότητα

Ενδείξεις ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πιέσεως- Δίδυμη Φασματομετρία Μάζης(UPLC-Tandem MS).

Προετοιμασία του ασθενούς-Δειγματοληψία

Διατήρηση των δειγμάτων στην κατάψυξη μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Πουρινών/ Πυριμιδινών ανά μεταβολίτη (mmol/mol Κρεατινίνης) και κατά ηλικία.

   0-1 έτος1-5 έτηέτη>16 έτη
2,8 Dihydroxy adenine0-5.90-6.00.1.20.22
SAICAR0-2.00-0.900-0.3
Urate820-1026527-790326-436222-287
Hypoxanthine1-71.91-88.11-14.11-14
Xanthine0-63.40-54.70-21.70.3-10.7
Adenine0-4.80-2.80-0.90-0.6
AICAR0-4.50-3.00-1.70-1.6
Inosine0-6.10-4.50-1.20-0.6
Guanosine0-2.70-1.200
Deoxyguanosine0000
Deoxyinosine0-2.70-1.200
SAdo0.1-15.80-11.70-4.90-2.80-7
Adenosine0-4.40-4.70-3.90-2.8
Deoxyadenosine0-3.00-4.700-0.6
Orotidine0-10.10-7.80.2-1.80-2.1
Orotate0-1.40-3.00-2.50-2.0
Dihydroorotate0-18.60-160-8.60-3.9
Dihydrouracil0-29.60-8.10-3.70-2.6
Uracil0-100.90-66.60-16.10-9.7
5OH-Me-uracil0-4.90-10.10-2.00-3.6
Pseudouridine26.5-216.517.7-134.616-56.910.2-43.5
Uridine0-6.80-2.10-1.60-1.1
Dihydrothymine0-10.30-4.60-3.00-1.1
Thymine0-8.00-4.20-1.60-0.9
Deoxyuridine0-3.00-1.70-0.60
Thymidine0-1.10-0.900

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή : European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω  Διεργαστηριακά προγράμματα  Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων- Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει :

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των Πουρινών Πυριμιδινών, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για             περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Monostori P et all (2019) Extended diagnosis of purine and pyrimidine disorders from urine:LC MS/MS assay development and clinical validation. PLOS ONE 14(2): e0212458
  2. Jorgen Bierau and Ivan Sebesta :Purine and Pyrimidine Disorders p. 641 in

Physician Guide to the Diagnosis, Treatment and Follow-Up of Inherited Metabolic Diseases. Springer 2014