Δείτε τις εξετάσεις μας

Αμινοξέα

Σκοπός

Η ανάλυση των Αμινοξέων στο πλάσμα, είναι χρήσιμη για την διερεύνηση ασθενών ύποπτων για Μεταβολικά νοσήματα. Έχει επίσης Κλινική χρησιμότητα στην εκτίμηση πολλών επίκτητων συνθηκών όπως ενδοκρινολογικές παθήσεις, νευρολογικές και ασθένειες του ήπατος και των μυών, νεοπλασίες, διατροφικές διαταραχές κ.ά.

Κλινική χρησιμότητα στη Διάγνωση

Ενδείξεις Ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των Αμινοξέων στο πλάσμα, πραγματοποιείται με Υγρή χρωματογραφία υψηλής πιέσεως και δίδυμη Φασματομετρία μάζας(UPLC-MS/MS). Η τεχνική αυτή , επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό 40 αμινοξέων σε διάστημα 9 λεπτών. Η χρήση φασματομετρίας μάζας επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίηση των προσδιοριζόμενων μεταβολητών και δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης αμινοξέων που καθορίζουν την διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων (π.χ Αλλοισολευκίνη/ Νόσος MSUD, ASA/argininosuccinic aciduria κλπ).

Προετοιμασία του ασθενούς- Δειγματοληψία

Η αιμοληψία πραγματοποιείται  πρίν από την σίτιση του εξεταζόμενου (συνθήκες νηστείας). Σε σωληνάριο Γενικής Αίματος  (Sodium Heparin) προστίθενται 2.5-3 ml αίματος . Το περιεχόμενο μεταφέρεται σε κατάλληλο γυάλινο σωληνάριο και φυγοκεντρείται για 15 λεπτά σε 6000 rpm. Το υπερκείμενο πλάσμα συντηρείται σε -20 ο C μέχρι την αποστολή του στο εργαστήριο.

 Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς: Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Αμινοξέων ανά μεταβολίτη (μmol/lit) και κατά ηλικία.

   ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣΕΦΗΒΟΙΠΑΙΔΙΑΝΗΠΙΑ
ΤΑΥΡΙΝΗ27-9518-662-9020-12010-167
ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ2-93-63-151-170-31
ΘΡΕΟΝΙΝΗ92-18093-197102-24640-20446-222
ΣΕΡΙΝΗ89-16578-16692-19670-19492-178
ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ32-9226-7434-9415-8338-121
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ6-626-3817-6914-788-179
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ466-798340-696457-857333-809402-776
ΠΡΟΛΙΝΗ97-297112-22058-32440-33297-254
ΓΛΥΚΙΝΗ147-299100-384166-330107-343154-338
ΑΛΑΝΙΝΗ146-494218-474242-594120-600142-421
ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ19-4710-5819-528-478-36
Α-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ15-357-358-3612-433-24
ΒΑΛΙΝΗ179-335172-248155-343132-48079-217
ΚΥΣΤΙΝΗ24-5431-4936-5823-686-43
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ13-3714-3013-413-439-44
ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΗ46-9039-6734-1066-12212-77
ΛΕΥΚΙΝΗ113-20598-14286-20630-24646-147
ΤΥΡΟΣΙΝΗ37-7726-7835-10719-11913-91
ΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗ46-7442-6234-8626-9825-74
ΟΡΝΙΘΙΝΗ55-13536-9647-19520-13641-129
ΛΥΣΙΝΗ135-243119-203116-27666-27069-200
ΙΣΤΙΔΙΝΗ72-10868-10468-10847-13537-83
ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ25-6517-53 12-6921-75
ΑΡΓΙΝΙΝΗ28-9628-1081-8112-1127-128

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω Διεργαστηριακά προγράμματα Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων- Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει :

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των Αμινοξέων στο πλάσμα, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Διαταραχές  στο σύστημα μεταφοράς των Αμινοξέων ή δραστικότητας ενός Ενζύμου πού υπεισέρχεται  στο αντίστοιχο μεταβολικό μονοπάτι, οδηγούν σε μεγάλη αύξηση ή αντίστοιχα ελάττωση των συγκεντρώσεων ενός ή ομάδας Αμινοξέων. Η επεξήγηση βασίζεται περισσότερο  στην ανάλυση ενός προφίλ   (pattern recognition) παρά σε μεμονωμένες τιμές Μεταβολιτών.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Slocum RH, Cummings JG: Amino Acid analysis of physiological specimens. In Techniques in Diagnostic Human Biochemical Genetics . Edited by FA Hommes. New York, Willey-Liss,1991, pp 87-126.
  2. Shih V.E. :Amino Acids. In Physicians Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. Edited by N. Blau, M. Duran et all. Springer-Verlag, 2003