Δείτε τις εξετάσεις μας

Γαλακτικό Πυροσταφυλικό

Σκοπός

Το Γαλακτικό και το Πυροσταφυλικό οξύ είναι μεταβολίτες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας του κυττάρου. Η αύξηση τους στο αίμα, είναι συχνή αιτία μεταβολικής οξέωσης στα παιδιά. Ο προσδιορισμός των μεταβολιτών αυτών σε Βιολογικά υγρά είναι χρήσιμος για την έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία σειράς μεταβολικών νοσημάτων, όπως:

Δευτεροπαθής αύξηση του γαλακτικού βρίσκεται συχνά σε υποξία, κυκλοφορική καταπληξία, μυοκαρδιακή δυσλειτουργία, στη σήψη, στις οργανικές οξυουρίες, στις διαταραχές του κύκλου της ουρίας και στις διαταραχές της οξείδωσης των λιπαρών οξέων.

Αρχή της μεθόδου

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του Γαλακτικού και του Πυροσταφυλικού οξέος  στο πλάσμα, πραγματοποιείται  με αντίστοιχες Ενζυμικές αντιδράσεις και οι μεταβολίτες προσδιορίζονται φωτομετρικά.

Το Πυροσταφυλικό οξύ παρουσία περίσσειας NADH  και Γαλακτικής Αφυδρογονάσης  (LDH) ανάγεται σε Γαλακτικό οξύ. Η αντίδραση είναι στοιχειομετρική και η μείωση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκεντρώσεως του Πυροσταφυλικού.

Το Γαλακτικό Οξύ οξειδώνεται παρουσία της Οξειδάσης  του Γαλακτικού σε Πυροσταφυλικό και Υπεροξείδιο του Υδρογόνου το οποίο σχηματίζει ένα χρωμοφόρο πού απορροφά σε μήκος κύματος  550 nm. Η αντίδραση είναι στοιχειομετρική και η απορρόφηση ανάλογη της συγκεντρώσεως του Γαλακτικού  οξέος.

Προετοιμασία του ασθενούς- Δειγματοληψία

  1. Φλεβοπαρακέντηση και λήψη ολικού αίματος σε ηπαρηνισμένη σύριγγα. Η λήψη πρέπει να γίνει χωρίς περίδεση.
  2. Μεταφορά μισού mL (0,5mL) ολικού αίματος στο φιαλίδιο με το ειδικό αντιδραστήριο.
  3. Ανακίνηση. (Μετά τη μεταφορά του αίματος στο φιαλίδιο θα παρατηρηθούν καφέ – γκρι κροκίδες).
  4. Φυγοκέντρηση στις 6000rpm για 10 λεπτά (εάν είναι δυνατή) και λήψη του υπερκειμένου.
  5. Φύλαξη στους -20οC μέχρι την αποστολή στο εργαστήριο.
  6. Αποστολή σε παγοκύστες ή πάγο.

Τα φιαλίδια περιέχουν ειδικό διάλυμα αποπρωτεϊνισμού και η ποσότητα του ολικού αίματος που θα μεταφερθεί σε αυτά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Η ποσότητα του ειδικού αντιδραστηρίου που περιέχεται στα φιαλίδια αντιστοιχεί σε 0,5mL ολικού αίματος ( ανά φιαλίδιο).  Το ίδιο φιαλίδιο είναι κατάλληλο και επαρκές και για τις δυο αναλύσεις (γαλακτικό και πυροσταφυλικό οξύ).

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές  αναφοράς: Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Γαλακτικού και Πυροσταφυλικού Οξέος καθώς και ο λόγος Γαλακτικού προς Πυροσταφυλικό ανά ηλικία και κατάσταση θρέψης.

   Γαλακτικό οξύ (mmol/lit)Πυροσταφυλικό Οξύ (mmol/lit)Γαλακτικό/Πυροσταφυλικό
Παιδιά (0-1 έτους) 1 ώρα μετά από γεύμα0.6-2.20.04-0.146-14
Παιδιά (1-7 ετών)   
Νηστεία 10 ωρών0.7-1.80.09-0.176-14
Μετά από γεύμα0.9-1.80.08-0.176-14
Παιδιά (7-15 ετών) Ενήλικες   
Νηστεία 10 ωρών0.7-0.90.04-0.126-14
Μετά από γεύμα1.0-1.550.08-0.166-14

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή.

Συμμετέχει στα παρακάτω  Διεργαστηριακά προγράμματα  Ποιοτικού ελέγχου του European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM):

Επεξήγηση αποτελεσμάτων- Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει: Κλινικές πληροφορίες (συμπτώματα), Φαρμακευτική αγωγή, λήψη του δείγματος πριν ή μετά από γεύμα. Η ορθή λήψη και προετοιμασία του δείγματος είναι απαραίτητη  για την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. A. Vassault : Lactate, Pyruvate, Acetoacetate and 3-Hydroxybutyrate. In Laboratory Guide to the Methods in Biochemical Genetics. Edited by N. Blau, M. Duran, M. Gibson.  Springer-Verlag , Berlin. 2008 pp 35-51.