Δείτε τις εξετάσεις μας

Μεταβολομική

Ανάλυση Ομάδων Μεταβολιτών – Μεταβολομική

Η Μεταβολομική, είναι η μελέτη σε ευρεία κλίμακα μικρών μορίων (Μεταβολίτες) στα κύτταρα, σε βιολογικά υγρά, σε ιστούς ή και οργανισμούς. Το σύνολο αυτών των μεταβολιτών και οι αλληλεπιδράσεις τους αποτελούν τα αντικείμενο της Μεταβολομικής. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβολιτών οφείλονται σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελούν την μοριακή έκφραση του φαινοτύπου ενός οργανισμού.

Ο τομέας αυτός, που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και με τον οποίο ανιχνεύονται ταυτόχρονα ομάδες μεταβολιτών σε ένα μόνο αναλυτικό στάδιο, προσφέρει την δυνατότητα σε συνδυασμό με καθορισμένες κλινικές οντότητες και συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα συμπληρωματικών αναλύσεων σε βιοχημικό και μοριακό επίπεδο, να βοηθήσει:

α) Στην έγκυρη διάγνωση

β) Στην παρακολούθηση και θεραπεία

γ) Στην κατανόηση της παθογένειας πολλών ασθενειών

Η Μεταβολομική διακρίνεται σε εστιασμένη (Targeted) και μη εστιασμένη (Untargeted)

Η εστιασμένη Μεταβολομική αναλύει ομάδες συγκεκριμένων Μεταβολιτών, σε αντίθεση με την μη εστιασμένη στην οποία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του συνόλου των μορίων που υπάρχουν σε ένα βιολογικό υλικό.

Οι εργαστηριακές τεχνικές που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι η τεχνική Nuclear magnetic resonance (NMR) και οι διάφορες τεχνικές Φασματομετρίας Μάζας σε συνδυασμό με Υγρή και Αέρια Χρωματογραφία ( LC/MS-MS,GCMS ).

Στην ΝEOLAB, υπάρχει η τεχνογνωσία και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση εστιασμένης Μεταβολομικής μελέτης διαφόρων νοσημάτων.

Σε μια ενιαία πλατφόρμα, με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας/Δίδυμης Φασματομετρίας Μάζας, υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα ομάδων μεταβολιτών όπως:

Οι αναλύσεις αυτές, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές αναλύσεις του διάμεσου Μεταβολισμού (Οργανικά Οξέα Ούρων, επίπεδα Βιταμινών κτλ), μπορούν να αποτυπώσουν τον Μοριακό Φαινότυπο του οργανισμού σε φυσιολογικές καταστάσεις ή νοσήματα.

Στη NEOLAB είμαστε σε διαδικασία συνεχούς προσθήκης ομάδων Μεταβολιτών στο panel των προσφερόμενων εξετάσεων, με σκοπό την διερεύνηση σειράς Νοσημάτων.